Dokumenty do pobrania
Korzystanie ze Sklepu Fogo wymaga akceptacji niniejszych warunków.
Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.
1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej kawafogo.pl jest Roman Brzuskiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOGO Roman Brzuskiewicz z siedzibą w Kudowie-Zdrój (57-350) przy ul. Świerkowej 10, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8831656233, REGON: 365516169, dalej zwany „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: email: biuro@kawafogo.pl, tel.: 663 100 790.
1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.
1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

2. Ceny towarów

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.
2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.
2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocje nie łączą się, chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca składa ww. oświadczenie nie później niż 72 godziny od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Po bezskutecznym upływie 72 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.
3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).

4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: FOGO Roman Brzuskiewicz, ul. Świerkowa 10, 57-350 Kudowa-Zdrój.
4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.6. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.
4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

5. Płatności

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a) płatność przelewem,
b) płatność za pobraniem.
5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.
5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją danego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

6. Dostawa

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.
6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany przez niego podczas składania zamówienia.
6.4. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
6.5. Sprzedawca dokonuje dostawy towaru kurierem bądź do paczkomatu.
6.6. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
6.7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

7. Reklamacje

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
7.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy: FOGO Roman Brzuskiewicz, ul. Świerkowa 10, 57-350 Kudowa-Zdrój, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacji stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.
7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
7.6. Ogranicza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy do okresu 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że Kupującemu przysługują jedynie uprawnienie do żądania wymiany albo naprawy rzeczy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do umów sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami.
7.7. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
8.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
8.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
8.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w sklepie internetowym lub rejestracji konta użytkownika.
8.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: biuro@kawafogo.pl.
8.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa preambuła Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.

9.2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.

9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.

9.4.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9.5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.

9.6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności. Dane osobowe kupującego mogą zostać również udostępnione podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe.

9.7. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.

9.8. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
10.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@kawafogo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 663 100 790.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
10.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
10.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
10.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2017 r.